Задати питання декану

Задати питання декану:

Курс валют

Актуальний курс
валют:

USD:
EUR:
RUR:

слово декана

 

Дорогий друже!

Економічний факультет ОНАХТ почав підготовку інженерів-економістів в 1933 році, з тих пор підготовлено більше 10 тис. фахівців, у тому числі понад 300 фахівців для країн Африки, Азії та Близького Сходу. У зв´язку зі змінами у навчальних планах підготовки фахівців економічного спрямування у 2003 році було змінено назву інженерно-економічного факультету на факультет економіки, менеджменту і бізнесу, а з 2009 року, у зв´язку з передачею студентів заочної форми навчання в профільні деканати, факультет розділився на два факультету економічного профілю: факультет економіки та бізнесу і факультет менеджменту та маркетингу. З вересня 2011 року факультет носить назву факультет економіки, бізнесу та контролю.

Сьогодні факультет економіки, бізнесу і контролю проводить підготовку студентів ступеню вищої освіти «Бакалавр» за спеціальностями: «Економіка» і «Облік і оподаткування». Всі спеціальності акредитовані по вищому, IV-у рівню, на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки денна), за заочною формою навчання – бакалаврів (5 років).

Отримати диплом магістра можливо за всіма магістерськими програмами (1,5 роки): за денною та заочною формами навчання, які є дуже популярні та затребувані в теперішній час. Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору-контракту, який укладається з підприємствами, установами та фізичними особами.

У 2011 році у нас вперше відкрита скорочена трирічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, що мають диплом молодшого спеціаліста. Така підготовка можлива за всіма спеціальностями, за якими навчаються студенти на факультеті, як на денному відділенні, так і на заочному. З 2014 року відкрита і дворічна програмапідготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів за інтегрованими планами для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік». Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору-контракту, який укладається з підприємствами, установами та фізичними особами.

Спеціальність «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і аудит» традиційно популярна, і це не випадково. Жодне підприємство не може обійтися без бухгалтера, внутрішнього аудитора, спеціалістів з обліку та податковому обліку. Сьогодні його праця не тільки потрібна, але й добре оплачується.

У більшості країн миру, незважаючи на насиченість ринку праці бухгалтерами, аудиторами, внутрішніми контролерами, відбувається їх випереджальний ріст стосовно інших спеціальностей. Робота бухгалтера перетворилася з монотонної у творчу. Бухгалтерський облік сьогодні – це інформаційна система, що відбиває стан і рух майна, розрахунків і зобов´язань, фінансових результатів. Наші випускники мають навички роботи в області економічного аналізу, бухгалтерського і фінансового обліку, оподатковування, аудиту, контролю та ревізії не тільки в сфері промислового виробництва, але й в області комерційних послуг, у сфері малого підприємництва, в діяльності контролюючих структур, проведення судово-бухгалтерської експертизи. Важливість і необхідність таких знань диктується широким розвитком в Україні сфери бізнесу, в тому числі малого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва, відродженням наукового і виробничого потенціалу, що відкриває перед нашими випускниками широкі можливості. Такі зміни у розвитку економіки України та підприємств, а також за вимогами роботодавців в потребі висококваліфікованих кадрах за новими спеціалізаціями сприяло відкриттю нової спеціалізації «Оцінка бізнесу і нерухомості» у спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 2017 році.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» працюють на посадах:

Спеціальність «Економіка» спеціалізація «Економіка підприємства» – це, насамперед, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. «Економіка підприємства» – найпоширеніша економічна спеціалізація на ринку праці нашої країни. Кожне технічне, технологічне, організаційне або управлінське рішення на підприємстві має потребу в надійному економічному обґрунтуванні і постійному економічному моніторингу за його впровадженням і виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що захищає його від технічних, ринкових або фінансових потрясінь. У кризових ситуаціях вони відіграють роль економічного адвоката для менеджерів найвищого рівня. 3 2016 року за спеціалізацією «Економіка підприємства» на факультеті навчаються студенти за спеціальностями:

– 051 «Економіка» – класична та теоретична економіка: економіка підприємства, економічний консалтінг, анаптація підприємств та управління кризами, адаптивне моделювання економічних процесів, оцінка ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств, інноваційна економіка, економічна психологія, управління ризиками підприємства (ризикологія), теоретична економіка тощо.

Майбутні випускники спеціальності спеціалізації «Економіка підприємства» – це:

На факультеті проводиться постійний моніторинг популярності економічних спеціальностей серед абітурієнтів, а також відслідковуються сучасні потреби різних галузей промисловості України у фахівцях економічного профілю. Так, за рекомендаціями ЮНЕСКО в Україні туризм, готельний та ресторанний бізнес визнані тими сферами, які потребують пріоритетного розвитку, що, природно, вимагає підготовки відповідних професійних кадрів. Також в даний час першочергового значення набувають питання інвестиційної привабливості харчових виробництв, необхідності їх грамотної оцінки, залучення фінансових потоків, організації ефективних експортно-імпортних операцій, забезпечення економічної безпеки підприємств. У зв´язку з гострою необхідністю підготовки фахівців у цих галузях на факультеті в 2010-2017 році відкрито нові напрями і програми підготовки (у тому числі і магістерські):

Так, сучасні вимоги ринку потребували введення у 2017 році нової спеціалізації «Економіка зовнішньоекономічної діяльності» в спеціальності 051 «Економіка» для підготовки фахівців, які зможуть прорахувати реальну економічну ефективність управлінських рішень у сфері туризму, готельного та ресторанного господарств, продумати фінансові потоки, забезпеченість послугами, економічну привабливість турів і готелів, спеціалістами в сфері експортно-імпортних операцій, просування продукції підприємств на міжнародні ринки тощо. Студенти даної спеціалізації вивчають наступні дисципліни: економіку ресторанно-готельного бізнесу; стратегічний менеджмент в туризмі та готельному бізнесі; бухгалтерський облік на підприємствах туризму та ресторанно-готельного бізнесу; організацію діяльності туристичної фірми; організацію діяльності та економіку готельного комплексу; організацію діяльності та економіку підприємства громадського харчування; бізнес-планування на підприємствах туризму та ресторанно-готельного бізнесу, ефективність та управління експортно-імпортними операціями підприємств; міжнародна економіка, глобальна економіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємств тощо.

Для забезпечення навчального процесу в академії працює обчислювальний комп’ютерний центр, підготовка фахівців за спеціальностями «Економіка» та «Облік і оподаткування» базується на використанні комп’ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень. Кожна з випускових кафедр – Економіки промисловості та Обліку та аудиту має власний сучасний комп’ютерний клас для викладання професійних дисциплін та практичної підготовки студентів.

В умовах економічної конкуренції дуже важливо навчити фахівців приймати оптимальні рішення в економіці, обліку і контролі діяльності підприємства, передбачати ефективність різних варіантів цих рішень, обґрунтовувати їх тактично і стратегічно, здійснювати постійний контроль за дотриманням законодавчих положень, орієнтувати фахівців на виявлення резервів і шляхів забезпечення стабільної прибутку. Для успішного виконання випускниками своїх професійних обов´язків факультет дає глибокі знання з основних напрямків економічної теорії, організації та управління виробництвом, інформаційної культурі, діловому спілкуванню, економіки, обліку, аналізу й контролю, вмінню вчитися новому в умовах постійних змін соціально-економічних умов діяльності підприємств.

Професорсько-викладацький склад факультету вважає, що участь студентів у науково-дослідній роботі є значним фактором поглиблення і творчого опанування навчального матеріалу. Результати таких досліджень знаходять відображення в доповідях на наукових конференціях, в курсових, випускних роботах, кваліфікаційних роботах магістрів, у наукових статтях. У 2004-2017 рр. студенти факультету ФЕБіК займали перші і призові місця в Україні в студентських олімпіадах та конференціях з обліку та аудиту, статистиці, менеджменту та економіки. Так, в 2015 р у ІІ турі Всеукраїнській олімпіаді зі спеціалізації «Облік і аудит» – студентка 4 курсу даної спеціальності факультету Анастасія Пастир. У 2017 році студентки 4 курсу спеціалізації «Економіка підприємства» Шувалова Анастасія та Мініна Вікторія стали переможцями фіналу Всеукраїнського студентського конкурсу «Фінансова грамотність» та отримали призовий фонд у 9000 грн на організацію свого малого бізнесу, а друга команда студентів спеціалізації «Облік і оподаткування» також увійшла в фінал даного конкурсу з 10 фіналістів з ВНЗ України.

Професорсько-викладацький склад факультету вважає, що участь студентів у науково-дослідній роботі є значним фактором поглиблення і творчого опанування навчального матеріалу. Результати таких досліджень знаходять відображення в доповідях на наукових конференціях, в курсових, випускних роботах, кваліфікаційних роботах магістрів, у наукових статтях. У 2004-2017 рр. студенти факультету ФЕБіК займали перші і призові місця в Україні в студентських олімпіадах та конференціях з обліку та аудиту, статистиці, менеджменту та економіки. Так, в 2015 р у ІІ турі Всеукраїнській олімпіаді зі спеціалізації «Облік і аудит» – студентка 4 курсу даної спеціальності факультету Анастасія Пастир. У 2017 році студентки 4 курсу спеціалізації «Економіка підприємства» Шувалова Анастасія та Мініна Вікторія стали переможцями фіналу Всеукраїнського студентського конкурсу «Фінансова грамотність» та отримали призовий фонд у 9000 грн на організацію свого малого бізнесу, а друга команда студентів спеціалізації «Облік і оподаткування» також увійшла в фінал даного конкурсу з 10 фіналістів з ВНЗ України.

На факультеті стежать за долями своїх випускників, за їх кар´єрним зростанням, за тим, як набуті знання в академії допомагають у професійній роботі.

Ми вміємо не тільки добре вчитися, але і відпочивати – студенти факультету ФЕБіК активно беруть участь у традиційних конкурсах академії «Міс академія», «День першокурсника», команда КВН «Факультет» – власник кубка мера Одеси тому захоплюючого змаганню; студенти надовго запам´ятають традиційні «Тижня факультету ФЕБіК», в яких кожен міг виявити свої таланти, розповідаючи про свою професію, кафедрі, факультеті, академії. «Міс Одеса-2010» – студентка нашого факультету Лариса Гержова, титул «Міс ОНАХТ 2011» та «Міс ОНАХТ 2016» також завоювали наші студентки Каміновская Анастасія та Шувалова Анастісія відповідно. Багато приділяється уваги спорту – у нас є діючі і минулі чемпіони країни, Європи, світу з різних видів спорту, як командним, так і індивідуальним.

Набуті знання дозволяють випускникам факультету бути конкурентоспроможними на ринку праці порівняно з фахівцями, які закінчили інші вузи за економічними спеціальностями, що в т.ч. пов´язано зі стабільною роботою підприємств харчової промисловості.

Викладацький корпус факультету в основному складається з наших колишніх випускників. На факультеті діє аспірантура і докторантура за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», тому підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру ОНАХТ, а також аспірантури інших навчальних закладів. Щорічно захищаються кандидатські та докторські дисертації, над докторськими дисертаціями працюють 5 викладачів.

Наші випускники сьогодні працюють як на підприємствах харчової та переробної галузі, так і в інших галузях, різних структурах бізнесу, у сфері послуг, банках, органах державного управління, податкових органах, туристичних фірмах і у туристичних операторів, в готелях і ресторанах, мають власний бізнес тощо. Разом з цим отримана спеціальність дає можливість читати економічні дисципліни у ВНЗ і коледжах України, успішно трудитися в науково-дослідних і проектних інститутах, проходити суворий конкурсний відбір для роботи в закордонних та спільних підприємствах.

Декан факультету Купріна Наталія Михайлівна