Система виставлення балів

           Кредитно-модульна система навчання (КМСО) складається з вивчення модулів. Модуль – основна організаційно-змістовна одиниця КМСО, що охоплює навчальний матеріал, що має відносно самостійне значення і включає в себе, як правило, кілька близьких за змістом тих чи розділів курсу. Кожна навчальна дисципліна може бути розбита на кілька окремих змістовних (тематичних) модулів. Рейтингова система для кожної дисципліни описує обсяг матеріалу по кожному модулю, а також тривалість його вивчення. Розбивка дисципліни на модулі здійснюється відповідною кафедрою, виходячи зі складності досліджуваного курсу і досвіду засвоєння його студентами. Кожен модуль оцінюється по практичних, лабораторних занять, контрольних робіт, колоквіумів, рефератів, РГЗ, курсовим і так далі в відповідність до затвердженої рейтинговою системою.

В кінці кожної дисципліни Вас чекає або ЗАЛІК (60-100 балів), або ЕКЗАМЕН  (60-100 балів).

Оцінка ECTS

Оцінка ОНАХТ

Оцінка по 5-бальной шкалі

ВИЗНАЧЕННЯ

А

88-100 5 ВІДМІННО

В

81-87 4

ДУЖЕ ДОБРЕ

С

74-80 4

ДОБРЕ

D 68-73 3

ЗАДОВІЛЬНО

Е 60-67 3

ДОСТАТНЬО

40-59 2

НЕЗАДОВІЛЬНО